Regulamin

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ FUTURA CENTRUM JĘZYKOWE Z DNIA 20.02.2010r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Tomasz Muszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Futura Centrum Językowe z siedzibą Budziska, ul. Główna 3, 47 ? 420 Kuźnia Raciborska działający na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w Kuźni Raciborskiej pod numerem EDG 927, posiadający numer REGON 020744156, NIP 639?181?82?73, zgodnie z charakterem prowadzonej działalności świadczy profesjonalne usługi pisemnych nieuwierzytelnionych tłumaczeń wzajemnych dokumentów prywatnych i specjalistycznych.
 2. Użyte w regulaminie terminy oznaczają: ?Centrum Językowe? ? ?Futura Centrum Językowe Tomasz Muszyński; ?Klient? ? dający zlecenie tłumaczenia zarówno klient indywidualny (osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) jak i podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której szczególne ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową); ?tłumaczenia wzajemne? ? tłumaczenia z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy; ?usługa standardowa? ? wykonanie tłumaczenia w tempie zwykłym – 5 stron w 1 dzień roboczy; ?usługa ekspresowa? ? wykonanie tłumaczenia w tempie ponadstandardowym – mała ilość stron wykonana na dzień przyjęcia zamówienia lub kilkadziesiąt stron w ciągu 2 dni robocze; ?bezzwłoczne? ? wykonanie czynności najszybciej jak jest to możliwe, nie później jednak niż do końca dnia roboczego, przy czym za koniec dnia roboczego uważa się godzinę 24:00.
 3. Za początek realizacji zlecenia tłumaczenia przyjmuje się godzinę 0:00 kolejnego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zlecenia tłumaczenia do realizacji.

§ 2 Podjęcie zlecenia

 1. Centrum Językowe w ramach prowadzonej działalności przyjmuje i realizuje drogą elektroniczną zlecenia wykonania tłumaczeń. Kontakt z Klientem odbywa się drogą internetową za pomocą poczty e-mail. W indywidualnych przypadkach zamówienie może zostać przez Klienta przesłane faxem do Centrum Językowego, przy czym realizacja zamówienia i całość korespondencji niezbędnej dla wykonania zlecenia odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Warunkiem przyjęcia zlecenia na tłumaczenie tekstu i jego wykonanie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i bezzwłoczne przekazanie do Centrum Językowego za pomocą poczty elektronicznej tekstów źródłowych. Klient indywidualny zlecający wykonanie tłumaczenia po raz pierwszy może zostać zobowiązany do przekazania do Centrum Językowego kopii dokumentów tożsamości w celu dokonania jego rejestracji w Kartotece Klientów. Podmiot gospodarczy zlecający wykonanie tłumaczenia po raz pierwszy może zostać zobowiązany przekazać kopię aktualnego odpisu z rejestru KRS lub EDG.
 3. Centrum Językowe przyjmuje zlecenia na wykonanie tłumaczeń w systemie ?non-stop? tj. całodobowo. Realizacja zleconego tłumaczenia następuje z chwilą przesłania przez Klienta do Centrum Językowego wypełnionego formularza zamówienia, wszystkich materiałów źródłowych oraz opcjonalnie dokumentów indywidualizujących Klienta (KRS, EDG). W przypadku Klientów indywidualnych Centrum Językowe może odstąpić od odebrania formularza zamówienia, przy czym w takim przypadku Klient jest obowiązany uiścić w dniu przekazania zlecenia tłumaczenia kwotę wynagrodzenia dla Centrum Językowe. Wysokość wynagrodzenia to kwota określona przez Centrum Językowe przy wycenie zlecenia.
 4. Centrum Językowe zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia tłumaczenia do realizacji bez podania jej przyczyn. Centrum Językowe może w każdym czasie wypowiedzieć zlecenie z ważnego powodu. Klient ma prawo wypowiedzieć zlecenie tłumaczenia w każdym czasie, zobowiązany jest jednak uiścić na rzecz Centrum Językowego część umówionego wynagrodzenia odpowiadającą stopniowi wykonania zlecenia, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, Klient zobowiązany jest nadto naprawić na rzecz Centrum Językowego poniesioną szkodę.
 5. Wykonane przez Centrum Językowe tłumaczenie jest jedynie odwzorowaniem tekstu z języka źródłowego na język tłumaczenia i nie narusza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie nadaje się do publikacji w środkach masowego przekazu. Przetłumaczony tekst nie jest korygowany i redagowany przez Centrum Językowe. Klient składając podpis pod niniejszym regulaminem oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym zapisem.
 6. W związku z wykonaniem zamówienia i w zakresie niezbędnym dla jego realizacji Centrum Językowe pozyskuje od Klienta indywidualnego jego dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Centrum Językowe zgodnie z art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną. Przekazanie danych osobowych ma dobrowolny charakter, a Klient indywidualny ma prawo do ich wglądu, poprawienia i uzupełnienia. Złożenie podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w/w ustawami.

§ 3 Realizacja zamówienia i formy płatności

 1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Klient przesyła na adres mailowy Centrum Językowego tekst źródłowy. Na jego podstawie Centrum Językowe dokonuje wyceny tłumaczenia i odsyła Klientowi zestawienie kosztów wraz z formularzem zamówienia. Klient akceptujący warunki odsyła do Centrum Językowego mailem lub faxem zamówienie wypełniony formularz zamówienia.
 2. Wycena następuje z tekstu źródłowego, jest bezpłatna i ma ona charakter wiążący dla stron. Za podstawę wyceny przyjmowana jest strona tekstu źródłowego, przy czym za 1 stronę przyjmuje się 1600 znaków według wskaźnika edytora tekstu Open Office. Stawki wynagrodzenia określone są w ofercie przesłanej Klientowi pocztą elektroczniną, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Podane w cenniku kwoty są kwotami netto które należy powiększyć o podatek VAT w stawce 23%. Centrum Językowe zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń od uchylających się od płatności Klientów ? zarówno indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych ? o zapłatę za wykonane usługi wszelkimi postępowaniami wydobywczymi określonymi w polskiej procedurze cywilnej i karnej. Niezależnie od powyższych procedur Centrum Językowe może w zakresie określonym ustawą z dnia 14.02.2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. 50 poz. 424) wpisać Klienta uchylającego się od płatności do Krajowego Rejestru Długów (KRD).
 3. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Centrum Językowe otrzymania od Klienta zamówienia wraz z kompletem wymaganych dla wykonania tłumaczenia dokumentów. Potwierdzenie o którym mowa powyżej wysyłane jest przez Centrum Językowe na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez niego w formularzu zamówienia. Centrum Językowe w terminie 1 dnai roboczego od doręczenia zamówienia. Od tej chwili liczony jest termin realizacji zamówienia, który uzgadniany jest indywidualnie z Klientem.
 4. Centrum Językowe wykonuje tłumaczenia w trybie standardowym i ekspresowym. Stawki za tłumaczenie standardowe znajdują się w cenniku stanowiącym załącznik do regulaminu. Stawki wynagrodzenia za wykonanie tłumaczenia w trybie ekspresowym ustalane są przez Centrum Językowe indywidualnie ? od 20 do 50% ponad stawkę za tłumaczenie w trybie standardowym. Wynagrodzenie za tłumaczenie może być zwiększone w przypadku tłumaczeń specjalistycznych wymagających konsultacji ze specjalistą danej dziedziny. Stawka podstawowa zostaje wówczas zwiększona od 20 do 50% ponad stawkę standardową.
 5. Po wykonaniu tłumaczenia Centrum Językowe wystawia na rzecz Klienta fakturę VAT gotówkową, ewentualnie z odroczonym terminem płatności. Termin płatności ustalany jest z każdym Klientem indywidualnie.

§ 4 Reklamacje

 1. Centrum Językowe dokonuje tłumaczeń zgodnie ze standardami przyjętymi dla tego rodzaju usług, zapewniając profesjonalną, specjalistyczną i wykwalifikowaną kadrę tłumaczy. Centrum Językowe zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji ujawnionych przy realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy wykonane tłumaczenie nie spełnia standardów wymaganych dla tego typu usługi. W takim przypadku Klient może w terminie 14 dni od dnia odbioru tłumaczenia złożyć w Biurze Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej ? na adres e-mail [email protected]łumacz.pl, pisemnie listem poleconym na adres ul. Główna 3, Budziska, 47-420 Kuźnia Raciborska reklamację, w której w sposób szczegółowy określi niezgodność wykonanego tłumaczenia z przyjętymi standardami. Centrum Językowe w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji pisemnie ustosunkuje się do złożonego pisma i prześle je na adres Klienta podany w nagłówku korespondencji reklamacyjnej. W przypadku gdy reklamacja zostanie przez Centrum Językowe uwzględniona, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny usługi bądź wyznaczyć dodatkowy termin do jego poprawienia, odpowiedni do zakresu wprowadzanych zmian. Postępowanie reklamacyjne nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Klienta ceny wykonanego tłumaczenia.
 3. Klient w przypadku złożenia reklamacji wykonanego tłumaczenia winien wskazać merytoryczne i językowe błędy tłumaczenia. Błędem merytorycznym jest błąd leksykalny lub pominięcie w tłumaczeniu części tekstu źródłowego. Błędem językowym jest błąd gramatyczny w tłumaczeniu. Reklamacja nie może być oparta na subiektywnym odczuciu Klienta co do rzekomo nieprawidłowego tłumaczenia. Usługa tłumaczenia nie obejmuje przygotowania tekstu do rozpowszechniana, tj. korekty językowej, redakcji wykonanego tłumaczenia.
 4. Centrum Językowe nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zlecenia wykonania tłumaczenia dokumentu przez osobę nieuprawnioną do posiadania tekstu źródłowego. Centrum Językowe nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych do tłumaczenia tekstów.
 5. Centrum Językowe ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone dokumenty do wysokości wartości tłumaczenia.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2010r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym, regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązujące, w tym ustawa z dn. 09.09.2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz kodeks cywilny.
 3. Spory wynikłe na tle realizacji umów o tłumaczenia rozpoznawane będą przez sąd powszechny w Raciborzu.